Promoties in de Geesteswetenschappen 2011
woensdag 29 december 2010
De commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (kortweg de commissie-Cohen) heeft in haar rapport Duurzame Geesteswetenschappen uit 2008 een negental aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot een duurzame toekomst voor de geesteswetenschappen.

Het zogenaamde Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen bevat onder andere het voorstel om jong onderzoekstalent meer kansen te geven en daardoor het hoofd te bieden aan de vergrijzing van de wetenschappelijke staf. Een uitvloeisel van deze aanbevelingen is het gezamenlijke initiatief van het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het NWO-gebied Geesteswetenschappen om het aantal promotieplaatsen binnen de geesteswetenschappelijke faculteiten te vergroten.

Het doel van het promotieprogramma is het aantrekken van jong onderzoekstalent om op termijn het hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing binnen de geesteswetenschappen. Het kader daarvoor vormen de door de universiteiten/faculteiten ontwikkelde structuurversterkingsplannen voor onderwijs en organisatie.

Universiteiten kunnen besluiten om ook studenten die geen tweejarige onderzoeksmasteropleiding volgen, maar van vergelijkbaar niveau zijn, toe te laten tot het programma. Er zullen vijf jaarlijkse landelijke rondes georganiseerd worden.

Wie kan aanvragen
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor promovendi die zijn geselecteerd door de decanen van de bij Duurzame Geesteswetenschappen betrokken faculteiten, te weten: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Maastricht, Universiteit van Tilburg en de Open Universiteit.

De feitelijke indiener van een promotieproject is de promotor.

Wat kan aangevraagd worden
Subsidie kan worden aangevraagd voor een regulier promotieonderzoek (4 jaar, 1 fte) of voor een docentpromovendus (5 jaar, 0,5 fte). De toe te kennen subsidies t.b.v. personele kosten zijn conform de afspraken die tussen NWO en de universiteiten hierover zijn gemaakt in het Akkoord NWO-VSNU 2001 (hernieuwd in 2004 en 2008).

De kosten voor het docentdeel van de gecombineerde aanstelling komen ten laste van de eerste geldstroom. De subsidies worden door NWO verstrekt; de universiteit staat garant voor eventuele meerkosten, facilitaire voorzieningen en begeleiding.

Wanneer kan aangevraagd worden
Sluitingsdatum voor het indienen van door de universiteiten geselecteerde aanvragen is 1 maart 2011

Meer informatie
- Website NWO: Promoties in de geesteswetenschappen
- Rosemary van Kempen, secretaris promotieprogramma, r.vankempen@nwo.nl, tel. +31 (0)70 3440862

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.