Doorbraak voor jonge geesteswetenschappers
maandag 21 december 2009
Bijna 17 miljoen euro voor promoties in de Geesteswetenschappen

NWO en het Regieorgaan Geesteswetenschappen steken samen bijna 17 miljoen euro in een nieuw promotieprogramma in de geesteswetenschappen. Vergrijzing van de wetenschappelijke staf en onvoldoende doorstroming van jong talent, dat zijn volgens het rapport Duurzame Geesteswetenschappen twee grote problemen in dit vakgebied. Daar gaan het Regieorgaan en NWO samen iets aan doen.

Doorstroom van talent
Om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven hebben NWO en het Regieorgaan Geesteswetenschappen een gezamenlijk promotieprogramma ingericht dat nog dit jaar zal starten. Er zullen vijf jaarlijkse rondes zijn van elk 15 fte promotieplaatsen. Indiening verloopt via de faculteiten om te waarborgen dat aanvragen passen binnen de bij het Regieorgaan ingediende plannen. De aanvragen worden in competitie beoordeeld. Het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het NWO-Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen stellen gezamenlijk een beoordelingscommissie in. De voorzitters van Regieorgaan en Gebiedsbestuur nemen gezamenlijk het besluit tot toekenning en afwijzing van voorstellen. Voor de verdere kwalificatie en de vervolgloopbaan van de geselecteerde promovendi wordt flankerend beleid gevoerd.

Regieorgaan
Als uitvloeisel van het rapport Duurzame Geesteswetenschappen van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (Commissie-Cohen) heeft de Minister van OCW per 1 april 2009 het Regieorgaan Geesteswetenschappen ingesteld. Het Regieorgaan heeft als taak plannen van de faculteiten geesteswetenschappen te beoordelen op basis van de daartoe in het rapport Duurzame Geesteswetenschappen geformuleerde criteria. Bij brief d.d. 24 april 2009 aan de Tweede Kamer heeft de Minister aangekondigd voor de versterking van de geesteswetenschappen vanaf 2011 een structureel bedrag van 15 miljoen euro te reserveren, met een oploop van 2 miljoen euro in 2009 en 10 miljoen euro in 2010.

NWO

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Het NWO-Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil de geesteswetenschappen bedienen met een volledig en passend palet van subsidievormen. Om aan de behoefte aan meer promotieplaatsen tegemoet te komen heeft het Gebiedsbestuur samen met het Regieorgaan Geesteswetenschappen de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk nieuw promotieprogramma verkend, met succes. Naast het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen heeft het Algemeen Bestuur van NWO extra middelen beschikbaar gesteld voor dit initiatief.

Promotieprogramma
Het promotieprogramma zal nog dit jaar van start gaan. Eind december 2009 gaat een zg. “call for proposals” uit. Informatie over aanvraagmogelijkheden, het subsidiereglement en de precieze procedures voor dit programma staan op: www.nwo.nl/gw/promotiesindegeesteswetenschappen. Informatie over het Regieorgaan Geesteswetenschappen staat op: www.regiegeesteswetenschappen.nl.

---------------------
Meer informatie bij:
•    Rosemary van Kempen, secretaris promotieprogramma,
r.vankempen@nwo.nl, tel. +31 (0)70 3440862
•    Dennis Smit, secretaris Regieorgaan Geesteswetenschappen, secretaris@regiegeesteswetenschappen.nl


1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.